Venue:       
Damodaram Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam